Share in our expertise.

Onafhankelijke keuzes, internationaal perspectief

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Plannen naadloos op elkaar afstemmen

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Risico’s worden beter beheersbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Onze tools maken veiligheid bestuurbaar

Expertises Academy Kennisbank

Share in our expertise.

Processen gezamelijk aansturen en monitoren

Expertises Academy Kennisbank

Externe veiligheidsvraagstukken bij bedrijven en overheden

Naast het beheersen van de veiligheidsrisico’s binnen de inrichtingsgrenzen is het voorstelbaar dat een incident een effect heeft buiten de grenzen van de inrichting. Wanneer dit het geval is heet dit externe veiligheid. Een aantal wettelijke kernbegrippen in de externe veiligheid zijn plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). ‘Het PR is het risico (uitgedrukt in kans per jaar) dat één persoon die zich onafgebroken en onbeschermd op die plaats bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit met een gevaarlijke stof’ (1). Voor het PR is een grenswaarde vastgesteld van 10-6. Deze grenswaarde wordt doorgaans als een contour om de inrichting weergegeven op een kaartbeeld. Deze contour geeft de hanteren afstand aan van de inrichting ten opzichte van overige niet risicovolle objecten. Het GR is de maatstaf voor de maatschappelijke ontwrichting die een incident te weeg brengt. Het GR is “de cumulatieve kans per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is” (2).

Veiligheidscontour

Sinds enige tijd is het door de wetgever mogelijk gemaakt om externe veiligheid in industriële clusters op een andere manier beleidsmatig te beheersen. Het instrument hiervoor is de veiligheidscontour. Een veiligheidscontour is één grote contour voor alle in het gebied aanwezig risicobronnen die tenminste zo groot is als de PR-contouren van de bedrijven. Daarnaast is het mogelijk de contour te verruimen en zo extra risicoruimte aan de industrie toe te wijzen. Binnen de grenzen van deze contour vervalt de onderlinge toetsing aan de hand van het PR met als voorwaarde dat in het gebied uitsluitend activiteiten worden uitgevoerd met een functionele binding met het gebied. Het begrip functionele binding is niet in wet- en regelgeving gedefinieerd waardoor er ruimte voor maatwerk is. De veiligheidscontour zorgt voor een vastgelegde verdeling van de milieugebruiksruimte tussen de industrie en ander gebruik zoals wonen. De zekerheid en stabiliteit die dit met zich meebrengt heeft een positief effect op het investeringsklimaat van het betreffende industriegebied. De veiligheidscontour is onder andere toegepast in het Rotterdamse havengebied.

Basisnet

Naast het gebruik van gevaarlijke stoffen in de industrie vindt er ook veel vervoer van gevaarlijke stoffen plaats via de weg, het spoor of het water. Om de risico’s van deze transporten te beheersen is basisnet in het leven geroepen. Basisnet poogt de belangrijke transportroutes in Nederland open te houden om zo gevaarlijke stoffen te kunnen blijven vervoeren maar anderzijds ook het risico voor omwonende van deze transportroutes binnen de gestelde grenzen te houden.


(1) Infomil
(2) Bevi artikel 1

Bij de totstandkoming van een veiligheidscontour zijn doorgaans een flink aantal partijen betrokken. Kappetijn Safety Specialists beschikt over de kennis van de belangen van deze partijen en is in staat de verschillende partijen bij elkaar te brengen.
Bij de vaststelling van een veiligheidscontour, wanneer het rekenwerk is voltooid en de betrokken partijen tot een akkoord zijn gekomen stopt vaak het proces. Aan de noodzakelijke implementatie wordt vaak onvoldoende aandacht besteed terwijl het proces dan eigenlijk pas begint. Vaak dienen er werkafspraken gemaakt te worden tussen de betrokken partijen, hebben de nieuwe kaders gevolgen voor het handelen van bijvoorbeeld vergunningverleners, en zijn de nieuwe kaders een kans om slimme innovaties in gang te zetten. Kappetijn Safety Specialists is specialist in het begeleiden van deze implementatiefase.