Mutual Aid in haven- en industriegebieden

Bedrijven die in een bepaalde risicocategorie vallen, op basis van criteria ontleend aan het BRZO 2015, ISPS en/of de ARIE-regeling, kunnen door de autoriteiten worden aangewezen om een bedrijfsbrandweer op te richten en in stand te houden. Het in stand houden van een bedrijfsbrandweer is complex en kostbaar. Hierbij valt te denken aan kosten voor materieel, personeel en opleidingen. Daarnaast wordt de bedrijfsbrandweer op een deel van deze bedrijven dusdanig weinig ingezet dat er door de eenheid nauwelijks praktijkervaring wordt opgedaan.
Wanneer een bedrijf is gelegen in een cluster van risicobedrijven in een haven- of industriegebied kan deze situatie worden verbeterd door onderling samen te werken door middel van een zogeheten Mutual Aid-constructie. De bedrijven voorzien dan gezamenlijk in de bedrijfsbrandweerzorg voor de deelnemende bedrijven. Een Mutual Aid-constructie kan een zelfstandige organisatie zijn met een eigen bestuur die de gespecialiseerde brandweerzorg levert. Er is daarnaast mogelijk dat de brandweerzorg wordt uitbesteed aan één van de deelnemende bedrijven of wordt uitbesteed aan een externe gespecialiseerde dienstverlener. Welk model, wijze van bestuur en financiering het meest passend is moet per specifieke casus worden geïnventariseerd.

Een Mutual Aid-constructie kan op meer domeinen betrekking hebben dan uitsluitend op bedrijfsbrandweerzorg. Een wereldwijde inventarisatie die door KSS is gedaan leert dat er ook zaken als het gezamenlijk exploiteren en beheersen van schuim en het geven van voorlichting, training en educatie in een Mutual Aid-constructie worden opgenomen.

In een Mutual Aid-constructie kunnen naast private partijen ook publieke partijen deelnemen. Er is dan sprake van een Publiek Private Samenwerkingsverband (PPS). In het Engels Public-Private Partnership, PPP). In de Publiek Private Samenwerking worden dan zowel (de private) bedrijfsbrandweerzorg als (de publieke) reguliere brandweer- en hulpverleningszorg verenigd in één organisatie. Deze PPS-constructies kennen vele varianten en verschijningsvormen.

De adviseurs van Kappetijn Safety Specialists hebben het genoegen betrokken te zijn bij veel van de PPS-constructies die in de laatste jaren in Nederland zijn ontstaan of op dit moment ontstaan. Daarnaast voert KSS een internationaal onderzoek uit, in samenwerking met JOIFF, naar Mutual Aid constructies wereldwijd. Dit maakt dat de adviseurs goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot Mutual Aid en PPS. Samen met de klant kan zo een maatwerkoplossing worden vormgegeven.

Huidige Mutual Aid/PPS-samenwerkingsverbanden in Nederland:

  1. Gezamenlijke Brandweer R’dam (OL sinds 1998)
  2. Brandweer Chemelot/DSM (convenant sinds 1999)
  3. Brandweer Schiphol, Kennemerland & AFS (sinds 1999)
  4. AMAS/AYMA Amsterdam (sinds 2008)
  5. Brandweer NRG/Petten (vernieuwd sinds 2012)
  6. Brandweer rangeerterrein Kijfhoek (sinds 2011)
  7. Havenbrandweer Moerdijk (sinds 2013)
  8. Platform Industriële Incidentbestrijding (sinds 2013)