Adviseurs industriële veiligheid voor BRZO bedrijven en veiligheidsregio’s

Publicaties overzicht

Kappetijn beschouwt het schrijven en publiceren van vakinhoudelijke artikelen in tijdschriften, magazines en internet-platforms als een belangrijk ankerpunt om kennis en informatie binnen de veiligheidswereld te delen.

Sohar: Double Digits in the Desert

Mark Geilenkirchen, de Nederlandse ceo van de Sohar Port and Freezone, noemt Sohar de snelst groeiende haven ter wereld. Het Havenbedrijf Rotterdam is nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze relatief nieuwe haven. Het heeft een aandeel van vijftig procent in het havenbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het management van deze diepzeehaven in Noord-Oman.

  Download publicatie

Why Safety always comes first in Sohar

When smoke billowed out of a truck loaded with chemicals in SOHAR Port late last week the people observing it were not panicking, but were instead making careful notes on their clipboards. They were professional observers taking part in a so-called Multidisciplinary Tier 2 Field Exercise in coordination with Safety Region Rotterdam, SOHAR Port’s strategic partner for safety management.

  Download publicatie

Safety in the Sand

René van Dort en Robert Mout hebben in 2010, 2011 en 2013 een aantal bedrijven bezocht in de havenplaats Sohar te Oman met als doel vast te stellen in welke mate een Europees niveau van beheersing van veiligheid aanwezig is. Hieronder een weergave van zaken die zijn opgevallen.

  Download publicatie

Nieuwe PGS6 op basis van BRZO2015

In juli van vorig jaar is het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 gepubliceerd; in maart van dit jaar de Regeling risico’s zware ongevallen. In oktober verschijnt naar verwachting ook PGS 6, de uitwerking voor de praktijk van het Brzo 2015 en de Rrzo. Dit artikel gaat in op de totstandkoming van de PGS 6:2016, op zijn structuur, en op enkele onderdelen ervan.

  Download publicatie

PGS29: Tankbrandbestrijding naar Zweeds Model

Op afzienbare termijn wordt de nieuwe PGS 29-richtlijn voor tankopslagbedrijven van kracht. Deze PGS staat voor een stelsel van eisen aan brandpreventie en brandbeheersing voor atmosferische opslagtanks met brandbare stoffen. De inhoud van de richtlijn is mede gebaseerd op de lessen van het Buncefield inferno in 2005.

  Download publicatie

Industrial fire brigades: ‘the Dutch approach’

In The Netherlands things are often done differently than elsewhere. For example industrial safety. Equally to other countries it is determined by law that industrial companies handling large amounts of chemicals and dangerous substances must have their own industrial fire brigade. Most certainly however The Netherlands is the only country in the world with government policy on formally appointing companies for such an obligation.

  Download publicatie

Meer veiligheid door minder overheid

Halverwege 2015 wordt het Brzo 2015 van kracht. Dit Brzo is gebaseerd op de Europese Seveso-III richtlijn en knoopt brandveiligheid, arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en externe veiligheid aan elkaar voor bedrijven die werken met grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

  Download publicatie

Klaar voor de inspecteur… PIR

Als hoofd BHV, commandant bedrijfsbrandweer of manager QESH herkent u het vast: de constante onrust over het voorbereidingsniveau van uw organisatie op ongevallen en incidenten. Is de bezetting geborgd, zijn de plannen actueel, is iedereen opgeleid en getraind, zijn materieel en PBM’s gekeurd en de blussystemen gecertificeerd?

  Download publicatie

Chemisch Adviseurs in transitie van DCMR naar VRR

De Adviseurs Gevaarlijke Stoffen-taak in Rotterdam-Rijnmond zit sinds kort in een nieuw jasje. Na veertig jaar uitvoering door DCMR Milieudienst-Rijnmond, zijn de chemisch adviseurs sinds begin dit jaar brandweerfunctionarissen en verhuisden ze organiek naar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De nauwe samenwerking met de DCMR blijft gehandhaafd.

  Download publicatie

Fatale explosie bij BASF: Murphy’s law

Op 17 oktober 2016 voltrok zich bij chemiefabriek BASF in het Duitse Ludwigshaven tijdens onderhoudswerkzaamheden een hevige explosie in een pijpleiding, gevolgd door een korte maar hevige brand. Vier leden van de bedrijfsbrandweer en een bemanningslid van een afgemeerd schip komen om.

  Download publicatie

IBP en AMAS onderdeel van IBGS brandweer Nederland?

Binnen het landelijke programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland krijgen verschillende specialistische brandweertaken de komende jaren een landelijke opzet. Het Specialisme Technische Hulpverlening (STH) is vorige jaar geïmplementeerd. In 2019 krijgt ook de kerntaak Incidentbestrijding Gevaarlijke stoffen (IBGS) er een landelijke specialistische component bij.

  Download publicatie

Mobiele blusturbine: klein formaat, groot effect

Hebben blusturbines de toekomst in de brandweersector? Wel als het aan de bouwers en ontwikkelaars van deze krachtige blusapparaten ligt. Blussystemen met straalturbine zijn bij industriële brandweren in het buitenland (onder andere BASF) al langer in gebruik, maar de Nederlandse brandweer moet nog overtuigd worden.

  Download publicatie

Buncefield: lessons learned

Vaak is de gedachte dat grote tankbranden vooral voorkomen in delen van de wereld waar veiligheidseisen niet zo scherp zijn als in de westerse wereld. In 2005 liet het inferno in het Engelse Buncefield echter zien dat het ook bij ons ‘goed mis’ kan gaan.

  Download publicatie

Veiligheid verhogende maatregelen binnen een risicocontour

Sinds 2004 is het mogelijk externe veiligheid risico´s te beheersen door middel van een veiligheidscontour. Met deze contour wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen de risico’s van industriële activiteiten en de bebouwde omgeving. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de beheersbaarheid van de veiligheidssituatie binnen de veiligheidscontour.

  Download publicatie

Spooremplacementen: omgevingsveiligheid en geluid

Voor spoorwegemplacementen waar gevaarlijke stoffen worden gerangeerd bestaan op dit moment nog geen uniforme wettelijke regels. Daar moet verandering in komen. Een projectteam, bestaande uit diverse publieke en private partijen, werkt aan nieuwe landelijke afspraken op het gebied van omgevingsveiligheid en geluid rond emplacementen.

  Download publicatie

Bedrijfsbrandweerzorg Kijfhoek

In 2011 opende Falck op rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht zijn eerste operationele brandweerpost in Nederland. Sinds 2014 waakt de commerciële brandweerorganisatie ook over het bedrijvencluster Chemiepark Delfzijl. Aanbesteding van brandweerdiensten is voor het publieke domein nog een stap te ver, maar voor bedrijven die bij wet worden verplicht een bedrijfsbrandweer te onderhouden blijkt het een efficiënte oplossing.

  Download publicatie

Onderzoek bedrijfsbrandweerzorg in opdracht van WODC/Ministerie

In opdracht van het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft APE in 2013 onderzoek gedaan naar de toepassing en handhaving van artikel 31 Wet veiligheidsregio’s bij bijzondere risicobedrijven. Voor dit onderzoek is onder meer de Regio Rijnmond/Botlek geselecteerd als onderzoekscasus. Voor het onderzoek heeft APE diverse mensen aan de kant van overheid, industrie en brancheverenigingen geïnterviewd. Kees Kappetijn is geïnterviewd vanwege zijn langjarige ervaring op dit vakgebied en zijn onafhankelijke positie in dit veld.

  Download publicatie

Opleidingen bedrijfsbrandweer vernieuwd

Het bedrijfsleven en de overheid hebben een nieuwe modulaire opleidingsstructuur ontwikkeld voor de brandweer van BRZO-bedrijven. “De opleiding is niet alleen aanzienlijk korter dan voorheen, maar ook veel meer toegespitst op industriële risico’s binnen een bedrijf”, aldus industrieel veiligheidsadviseur Kees Kappetijn.

  Download publicatie

LMRA voor industriële hulpverleners

Hulpverleners kunnen optreden onder gevaarlijke omstandigheden dankzij steeds geavanceerdere PBM. Maar zij moeten wel altijd de aanwezige risico’s identificeren en die afzetten tegen een veilige taak-uitvoering. Een goede operationele tool voor zo’n risico-evaluatie op de ‘werkvloer’ van een calamiteit is de Laatste Minuut Risico Analyse.

  Download publicatie

Hittestraling bij hulpverleners

Iedere werknemer heeft recht op een veilige werkplek. Bij bepaalde groepen hulpverleners zoals brandweermensen is hittestraling een onontkoombaar element in de omgeving waarin zij moeten opereren. Gepaste bescherming en een weloverwogen beleid om de risico’s voor deze groepen te beheersen zijn van groot belang.

  Download publicatie

Aansprakelijkheid bij beroepsziekte

In Nederland worden naar schatting jaarlijks 20.000 mensen getroffen door een beroepsziekte. Mensen voor wie het leven vaak langzaam, maar ingrijpend en blijvend verandert. Als een mens in zijn hoedanigheid van werknemer een beroepsziekte oploopt, wie is er dan verantwoordelijk voor de schade?

  Download publicatie

Beroepsziekten bij brandweer als gevolg van rook

Rook is schadelijk. Dat weet iedereen. Steeds meer buitenlandse onderzoeken tonen het gevaar aan. Niet alleen inademen, ook wanneer je huid in contact komt met rook is dat gevaarlijk en wordt de kans op kanker vergroot. Preventieve maatregelen en meer aandacht voor hygiëne is van belang. Een cultuuromslag is nodig.

  Download publicatie

Competentiegericht opleiden & trainen voor rollen in de BNO

Kennis, vakbekwaamheid, rolbewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef, het zijn de sleutels tot het effectief optreden van bedrijfsnoodorganisaties. Wat moeten functionarissen in de respons- en crisisorganisatie nu precies weten en kunnen? En hoe kan worden getoetst of hun kennis en kunde voldoende zijn en aan de gestelde normen voldoen? En welke normen zijn dat eigenlijk?

  Download publicatie

OTO in de BRZO-industrie

De keerzijde van een lage incidentfrequentie: weinig kans om praktijkervaring in incidentbestrijding op te doen. En daarmee vakkundigheid en inzicht. Dus hoe borgen we dan de kwaliteit van opleiden, trainen en oefenen, oftewel OTO?

  Download publicatie

Interventieorganisatie kerncentrale Doel

Brand is één van de belangrijkste risico’s in elke kerncentrale, dus ook in de Kerncentrale van Doel (KCD). KCD bestaat uit 4 kerncentrales – Doel 1 tot en met Doel 4 – een afvalverwerkingseenheid en een heel aantal administratieve gebouwen. De overwaking van de brandveiligheid in deze installaties is een belangrijke opdracht.

  Download publicatie

Bedrijfsbrandweer Avebe maakt de Blitz

Het aardappelverwerkingsbedrijf Avebe in het Groningse Foxhol hoeft volgens de regels geen bedrijfsbrandweer te hebben. Maar omdat de dichtstbijzijnde korpsen er langer dan vijftien minuten over doen om het terrein te bereiken, heeft het bedrijf er toch een. Paradepaardje is de oldtimer, een Opel Blitz.

  Download publicatie

Nieuwe bedrijfsnoodorganisatie Avebe

Aardappelconcern Avebe voert op al zijn productielocaties een bedrijfsnoodorganisatie nieuwe stijl in. Het bedrijf neemt afscheid van versnipperde hulpverlening door bedrijfsbrandweren, EHBO’ers en bedrijfshulpverleners, en bundelt alle hulpverleningscapaciteit in een compacte en risicogerichte interne hulporganisatie met getrainde first responders.

  Download publicatie

BNO met First Responders: Mars in Veghel

Bedrijven in de chemische industrie kunnen per 1 september gebruik maken van het modulaire opleidings- en oefensysteem ‘First Responder Bedrijfsnoodorganisatie’ (FiRebno). Een doorsnee BHV-organisatie heeft onvoldoende kennis en kunde in huis om noodsituaties met een verhoogd risico het hoofd te bieden. Voor die bedrijven is FiRe bno een uitstekende oplossing.

  Download publicatie

BNO met First Responders: Avebe in Foxhol

Industriële veiligheid begint bij preventie en risicobeheersing, maar het risico tot nul reduceren lukt nooit. Een op de risico’s toegesneden bedrijfsnoodorganisatie moet dat restrisico afdekken met goed opgeleide interne hulpverleners en de juiste uitrusting. Voor die uitdaging stond aardappelmeelconcern Avebe.

  Download publicatie

Industriële noodorganisaties: brandweer-min

Bedrijven met een eigen bedrijfsbrandweer lopen in toenemende mate tegen knelpunten aan. Het in stand houden van zo’n organisatie kost veel geld en inspanning, terwijl door veranderingen in bedrijfsvoeringsprocessen op veel plaatsen de beschikbaarheid van medewerkers om de brandweer te bemensen terugloopt.

  Download publicatie

Managers risicobedrijven hoofdelijk aansprakelijk

De afgelopen jaren is de chemische industrie opgeschrikt door enkele majeure gebeurtenissen die lange tijd de headlines van het nieuws bepaalden. De verwoestende brand bij Chemie-Pack in Moerdijk in januari 2011 en de sluiting van de Odfjell terminal in Rotterdam in 2012 wegens ernstige veiligheidsgebreken spreken klare taal.

  Download publicatie

BHV 2.0, voorbereiding op nieuwe crisistypen

Het takenpakket voor bedrijfshulpverlening bij klassieke dreigingstypen is al jaren stabiel: het beheersen en bestrijden van een brand(je) of ongeval. Optreden als iemand onwel wordt of een Eerste hulpvraag heeft. Melden en alarmeren van een incident, het gidsen en informatie verstrekken aan de hulpdiensten en natuurlijk het ontruimen en evacueren.

  Download publicatie

Hoe werkt het brein van crisismanagers?

Een verschrikkelijke explosie, overal slachtoffers en brokstukken. Hulpverleners haasten zich naar de plaats van het incident en proberen mensen te helpen en vlammen te doven. Er wordt opgeschaald naar een crisismanagementteam om orde in de chaos te scheppen. De crisismanager overziet de situatie en maakt een razendsnelle analyse.

  Download publicatie

Prepareren of improviseren: stroomuitval bij de brandweer

Bij uitval van elektriciteit worden niet alleen burgers getroffen maar ook hulpdiensten zoals politie, ambulancediensten en de brandweer. Organisaties die bij calamiteiten hulp moeten verlenen, moeten ook zichzelf in stand kunnen houden. Want ook bij langdurig stroomuitval wordt van de brandweer verwacht dat ze haar operationele prestaties blijft leveren.

  Download publicatie

Veiligheid in de haven: safety, security & ISPS

Brandveiligheid in de haven is normaliter een safety-aangelegenheid. Wanneer branden echter met opzet worden aangestoken, zijn het security incidenten. En daarmee vallen ze onder de International Ship and Port Facility Security-code (ISPS-code), in Nederland geïmplementeerd via de Havenbeveiligingswet.

  Download publicatie

Scheepsbrandbestrijding, plicht of kans voor bedrijven?

Voor bedrijven is het essentieel dat zij zich voorbereiden op incidenten die de externe veiligheid bedreigen en de continuïteit van hun bedrijfsvoering kunnen verstoren. (Chemie) bedrijven in de Brzo-, ARIE en VGI-risicocategorieën, kunnen door de veiligheidsregio’s worden verplicht een bedrijfsbrandweerorganisatie te organiseren om maatgevende risico’s af te dekken.

  Download publicatie

Sociale media tijdens een crisis

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. In toenemende mate worden ze ook gebruikt tijdens crises, maar hoe kunnen sociale media nu adequaat (dat wil zeggen effectief en met beperkte risico’s gebruikt worden bij de bestrijding van rampen en crises en waarvoor precies?

  Download publicatie

Explosie en brand bij Avebe TAK

Een explosie, een vuurbal, een weggeslagen stuk bedrijfsgebouw en temperaturen oplopend tot 600 graden Celsius. Brandweerkorpsen uit de weide omgeving van het Groningse Ter Apelkanaal worden op dinsdag 7 februari bij de bestrijding van een grote brand bij aardappelzetmeelconcern Avebe ingezet.

  Download publicatie

Aanwijsachterstanden ingelopen en PPS-samenwerkingen

Tussen de 75% en 100% van de in aanmerking komende bedrijven voor een bedrijfsbrandweer zijn eind dit jaar beoordeeld. De bestaande achterstanden worden daarmee ingehaald. Dat is een van de uitkomsten uit het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Download publicatie

Uitrukkleding is veelal ongeschikt

De brandweer onderzoekt de gevolgen van hittestress bij brandweerlieden. Voorgeschreven hittebestendige uitrukkleding blijkt vaak bij te dragen aan het euvel. Internationaal brandweerexpert Alec Feldman bepleit een omslag in het denken over gevaarsbeheersing voor brandweerpersoneel.

  Download publicatie